Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@sma-enheter.no
Små Enheter AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Har du spørsmål? Send oss en melding

Om Små Enheter

Små enheter ble startet i 2004, og har siden da drevet barnevernsinstitusjon. Vi skal sikre et verdig liv for våre beboere. Det er utsatte barn og ungdom vi først og fremst er til for.

Vi har et av de beste institusjonstilbudene for unge med livsutfordringer innenfor barnevern og psykiatri.

Vi forstår psykisk problematikk som den enkeltes forsøk på å mestre ulike påkjenninger. I dette ligger et ressursperspektiv. Sammen med beboerne jobber vi målrettet for å bygge opp hensiktsmessige mestringsstrategier og fremme beboernes iboende ressurser.

Vi har tydelig fokus på bruker- og pårørendemedvirkning samt transparente behandlingsmetoder.
All kontakt med beboerne preges av omtanke, vennlighet og respekt. Kontakten tar utgangspunkt i at hvert individ er unikt og med ulike behov.

Vi tilstreber å være et selskap som beboere og medarbeidere er stolte av. Vårt arbeid preges av medfølelse, delaktighet og respekt for individets integritet.

Målgrupper

Målgruppen vår er ofte utsatt for omsorgssvikt og traumer som har bidratt til en utvikling av relasjonsskader, atferdsproblematikk og symptomer på psykisk lidelse.

Målgruppen består av begge kjønn i alderen 13 til 19 år. Beboeren kan ha nedsatt kognitiv funksjon, enten medfødt eller som resultat av skade. Beboeren kan ha diagnostiserte eller ikke-definerte psykiske lidelser.

Faglig profil

Små Enheter er spesielt rettet inn mot barn og unge med psykiske og sosiale vansker, og som har vansker med å fungere i en familie. Behandlingen som tilbys beboerne er systematisk miljøterapi, hvor de mest virksomme elementene er relasjonsbehandling, mentaliserende holdning og handling, samt målstyringsarbeid.

Arbeidsprosesser

En systematisk og økologisk tenkning (jf. Bronfenbrenner) er grunnleggende for institusjonens tilnærming og behandling av unge mennesker med sammensatt problematikk.

Inntaksregler

Henvendelser om inntak av barn og ungdom kommer i hovedsak fra Bufetat, via Fagteam eller Nasjonalt inntaksteam. Bufetat har en bistandsplikt til de kommunale barneverntjenestene. Målgruppen består av begge kjønn i alderen 13 til 18 år. Vi tar også mot ungdommer fra Oslo kommune.