Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@sma-enheter.no
Små Enheter AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Har du spørsmål? Send oss en melding

Vår kompetanse

Vi forstår psykisk problematikk som den enkeltes forsøk på å mestre ulike påkjenninger. I dette ligger et ressursperspektiv. Sammen med beboerne jobber vi målrettet for å bygge opp hensiktsmessige mestringsstrategier og fremme beboernes iboende ressurser.

Angst

Miljøterapeutisk tilnærming er avhengig av type angst: Generalisert angst, fobisk angst og panikkangst krever eksempelvis ulike tilnærmingsmåter. Kognitiv terapi kan være hensiktsmessig for en rekke angstlidelser, mens eksponeringsterapien som kombinasjon er særlig egnet til behandling av fobisk angst og visse panikkangstlidelser. Angstskalering kan brukes (Hamilton), differensial diagnostisering (innslag av PTSD, OCD, depresjon krever særskilt behandling).

Depresjon

Der beboeren skårer høyt på depresjon, ber institusjonen psykiatrien (BUP eller sykehus) om å utarbeide en suicidvurdering. Ved moderat til høy fare for suicid utarbeides en kriseplan i samarbeid med psykiatrien og beboeren.

Kognitiv svikt

Vi arbeider for å skape en trygg, tydelig og forutsigbar bosituasjon som inkluderer miljøterapi som tar hensyn til og tilpasser utfordring og mestring til den unges kognitive nivå. Vi sikrer at det gjennomføres nødvendige nevropsykologiske utredninger for å kunne tilrettelegge for gode, miljøterapeutiske rammebetingelser.

Personlighetsproblematikk

Det er viktig å forberede personalgruppen godt før inntak ved indikasjon på personlighetsforstyrrelse, da slike diagnoser erfaringsvis utfordrer personalgruppen i sterk grad. En grundig kartlegging, med vekt på å skape en felles holdning og felles mål i personalgruppen og i ansvarsgruppen (foresatte, barnevern, BUP, skole), er særlig viktig i behandlingen av slike forstyrrelser.

Psykoselidelser

Ved inntak av psykotiske beboere, eller der beboere utvikler psykoseproblematikk under oppholdet, er institusjonen avhengig av tett samarbeid med psykiatrien (BUP og sykehus). Utredninger gjennomføres i hovedsak av sykehusene.

Spiseforstyrrelser

Mange av beboerne hos Små Enheter kan ha forskjellige former for spiseforstyrrelser, og i varierende grad. Dette kan framstå i milde former, som for eksempel en rigiditet i forhold til hva de kan og skal spise, og til altoverskyggende symptomer som preger hele hverdagen.

Traumelidelser

Små Enheter har som mål å sette beboeren i stand til å gjennomgå traumespesifikk behandling ved BUP ved først å styrke kognitiv, emosjonell og fysisk mestring gjennom miljøterapi med fokus på relasjonsarbeid og positive aktiviteter. Støtte fra omsorgspersonene er en viktig faktor for hvordan barnet mestrer ettervirkningen av traumer.

Utviklingsforstyrrelser og andre smerteuttrykk

ADHD og Asperger, gjerne med tilleggsproblematikk som angst, tvangslidelser og psykoser, krever en struktur med svært tydelige og forutsigbare grenser. Avgjørende for god behandling er også relasjonsbygging, kontinuitet og trygghet i miljøterapien.